Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 3 อัตรา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-1556, (2)7-3795, (2)7-2544 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้น
บัดนี้ได้ดำเนินการสอบข้อเขียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ดังนี้
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1556, (2)7-3795, (2)7-2544
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ-นามสกุล
1 นายสุภัทภณ เหลียงพานิช
3 นายภูเบศวร์ ภคะธนสมบัติ
4 นายธนัท เผือกจิตต์
6 นายปรีชา ธานี
8 นายศักดา ศรีแก้ว
10 นางสาวมัชฌิมา รัชสมบัติ
15 นายอมเรศ ศรีฉายนาม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมาสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเรียน 204 ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬาสิรินธร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว ศิริวรรณ เขียวชอุ่ม
E-mail ผู้ส่งข่าว siriwanke@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มกราคม 2565  ถึง   25 มกราคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว