Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะคัดเลือกผู้จำหน่ายชุดนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2565
กำหนดระยะเวลายื่นซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 14 - 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ส่วนทรัพยากรบุคคล อาคารสำนักงานอธิการบดี ตึก 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทรสาร 02-260-3558 หรือโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15633
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มกราคม 2565  ถึง   4 กุมภาพันธ์ 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว