Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564

เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอํานาจตามความใน ข้อ 13(2) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหาร การเงิน และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย มติสภามหาวิทยาลัยใน การประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 จึงออกประกาศการลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว ืnutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มกราคม 2565  ถึง   31 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว