Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 1279 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1279
สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านการศึกษาพิเศษ ด้านศึกษาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ที่มีความต้องการพิเศษ จากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
3. มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึง
วันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ภาระงานวิจัย
1. ทำวิจัย 1 เรื่อง / 2 ปี
2. ปฏิบัติงานตามแผน/โครงการวิจัย เสนอโครงการวิจัย และทำการวิจัยตามมาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ทำการวิจัยร่วมกับอาจารย์ในคณะ หรือหน่วยงานอื่นๆ ได้ โดยร่วมกับคณาจารย์ทั้งในคณะ
และนอกคณะ
ภาระงานสอน
1. งานการเรียนการสอน นิสิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
(ในและนอกเวลาทำการ)
2. งานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ นิสิตระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก
ภาระงานบริการวิชาการ
1. มีส่วนร่วมโครงการบริการวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย
2. เขียนบทความทางวิชาการและมีการเผยแพร่อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง
ภาระงานทั่วไป
1. งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อาทิ การพัฒนาหลักสูตร งานส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาลักษณะอื่น
2. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบและดูแลหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
3. ดูแลและบริหารจัดการโครงการของศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์
4. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
5. ดำเนินโครงการบริการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 – 27 มกราคม 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15644

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 มกราคม 2565  ถึง   27 มกราคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว