Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 December 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

อบรม

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

สำนักคอมพิวเตอร์กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 ถึงเดือนสิงหาคม 2565 โดยนิสิต อาจารย์และบุคลากรผู้สนใจข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมและตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติได้ด้วยตนเองผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ (http://train.swu.ac.th) ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ นายดนัย มณฑาทิพย์กุล โทร. 15076 หรือ นางสาวจิตติมา ช่างไม้ โทร. 15048

26 ม.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle
ออนไลน์
 15076
18 ก.พ. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโร บัวศรี
 15076
21 ก.พ. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
25 ก.พ. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
28 ก.พ. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
15 มี.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 15076
18 มี.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ (กลุ่มที่ 2)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
22 มี.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ (กลุ่มที่ 1)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
29 มี.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ (กลุ่มที่ 2)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มศว องครักษ์
 15076
19 เม.ย. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 2)
ออนไลน์
 15076
21 เม.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 2)
ออนไลน์
 15076
26 เม.ย. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (กลุ่มที่ 2)
ออนไลน์
 15076
29 เม.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 2)
ออนไลน์
 15076
11 พ.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งาน Office365 สำหรับการทำงานร่วมกัน
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
18 พ.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การใช้ Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
25 พ.ค. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ How To Create Visual Presentations : ออกแบบงานนำเสนอที่ดีกว่า
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
27 พ.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
7 มิ.ย. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 3)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
9 มิ.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 3)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
14 มิ.ย. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (กลุ่มที่ 3)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
16 มิ.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 3)
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
20 มิ.ย. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ งานสร้างภาพ "สร้างสื่อให้ปัง เพิ่มพลังการ PR"
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
22 มิ.ย. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ Adaptive Learning with Moodle
ออนไลน์
 15076
28 มิ.ย. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ Creative typography : สร้างสรรค์ตัวอักษรให้งานกราฟิก
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
5 ก.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ ความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคาม นโยบาย/กฎหมาย/PDPA
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15976
7 ก.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word (กลุ่มที่ 4)
ออนไลน์
 15076
8 ก.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Microsoft Excel (กลุ่มที่ 4)
ออนไลน์
 15076
12 ก.ค. 65

13:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ การใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint (กลุ่มที่ 4)
ออนไลนฺ
 15076
19 ก.ค. 65

09:00-
12:00

อบรม: หัวข้อ การประยุกต์ใช้งาน Google Sheet (กลุ่มที่ 4)
ออนไลนฺ
 15076
20 ก.ค. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ Easy Beginner Adobe Illustrator : มือใหม่ฝึกวาด
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076
27 ก.ค. 65

09:00-
16:00

อบรม: หัวข้อ Work with Tools : Advanced techniques
สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
 15076

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว ดนัย มณฑาทิพย์กุล
E-mail ผู้ส่งข่าว danaim@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 มกราคม 2565  ถึง   31 กรกฎาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว