Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4574

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4574 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหลักฐานที่ใช้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คือ

1. นายกฤตพล วังภูสิต
2. นายพรหมมินทร์ ประไพพงษ์
3. นางสาวศศิณัฏฐ์ ขุมทรัพย์ดี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น เข้าสอบในวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 ณ อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ ดังนี้
1. เวลา 09.00 – 12.00 น. สอบข้อเขียน ณ ห้อง 244/1 ชั้น 4
2. เวลา 13.00 น. สอบสอนและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง 221
ชั้น 2 (สอบสอนท่านละ 20 นาที)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว รัชฎา แสงตะวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว rutchada@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 ธันวาคม 2564  ถึง   21 มกราคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว