Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 0884 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0884
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาการบัญชี สาขาการเงินสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
ในหน้าที่
3. มีความรู้ความสามารถในงานการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษากฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดําเนินการงานการเงินและบัญชีผ่านระบบ SWU-ERP (Enterprise Resource Planning)
2. ตรวจเอกสารการขอเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด ทุกประเภท ให้เป็นไปตามงบประมาณ
และมีความถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
3. จัดทําฐานข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
4. จัดทําวางใบฎีกาเบิกเงินงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
5. จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ/ เงินรายได้/ เงินทดรองจ่ายทางราชการ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
ตามลําดับให้เป็นไปตามระเบียบ/ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
6. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อดําเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง วัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายรายเดือน
7. จัดทําเอกสารการเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายทางราชการ
8. จัดทําเบิกเงินสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย
9. ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายราชการ และตรวจสอบหลักฐานการเบิก-การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ของโครงการ
10. สร้างข้อมูลผู้ค้า (VENDOR) เช่น นิสิต นิติบุคคล และอาจารย์พิเศษ
11. จัดทําใบกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้
12. จัดเก็บเอกสารและหลักฐานทางการเงินและบัญชีให้เป็นระบบสามารถตรวจสอบสืบค้นได้
13. จัดระบบและวางแผนระบบงานเพื่อรองรับการสอบทางโดยสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หน่วยตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โทร.0 2649 – 5000 ต่อ 16079
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 ธันวาคม 2564  ถึง   4 กุมภาพันธ์ 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว