Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิจัย A5 (2 อัตรา) สังกัดสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งนักวิจัย A5 (2 อัตรา)
สังกัดสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน 41,000-56,400 บาท

ลักษณะงาน
- สร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านไทยศึกษาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
- เขียนบทความวิจัยด้านไทยศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- ประสานงานประชุมและจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
- เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก/เทียบเท่า
- กลุ่มสาขาการศึกษา: มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ เช่น อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ครุศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยด้านไทยศึกษา
- เกณฑ์คะแนนสอบภาษา: มีคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด (สามารถดูได้จากประกาศฉบับเต็ม)
- การผ่านการเกณฑ์ทหาร: หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือได้รับการผ่อนผัน หรือได้รับการยกเว้น
- คุณสมบัติเพิ่มเติม:
- มีงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งการศึกษา หรืองานวิจัยหลังสำเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์นำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศหรือประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดในประเทศ
- มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยจัดประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ หรือกิจกรรมในลักษณะเดียวกัน
- มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ดี
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย

หลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร ดูจากลิงก์ที่แนบมา

กำหนดการรับสมัคร 15 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail ผู้ส่งข่าว THSTUDIES@CHULA.AC.TH
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 ธันวาคม 2564  ถึง   31 มกราคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว