Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 September 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับ นายธนกฤต บรรจงศิลป์ นายปรินทร ปาณฑิตยางกูร นายประณิธาน วิทยารณยุทธ นายธราธร ขำทวี นายธนาธิป ชนะศรี และนายกฤตวัฒน์ กิตติปริคุณ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับ รางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
“รางวัลคุณภาพระดับเหรียญเงิน” จากผลงานเรื่อง “วีดีกรี : ระบบตรวจสอบใบประมวลผลการศึกษาดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (VDegree : Verifiable Credential-based Digital Transcript Verification System Using Blockchain Technology)” ภายใต้การควบคุมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันตรี ผลประเสริฐ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ศศิวิมล สุขพัฒน์
E-mail ผู้ส่งข่าว sasivimon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 18 ธันวาคม 2564  ถึง   28 ธันวาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว