Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

ASEA-UNINET Bernd Rode Award 2022 Call for Application

ASEA-UNINET (ASEAN-European Academic University Network) ประชาสัมพันธ์รางวัลผลงานโครงการวิจัย (เข้าร่วมโครงการวิจัย หรือเคยเข้าร่วมโครงการวิจัย ASEA-UNINET research projects) เพื่อรับรางวัล ASEA-UNINET Bernd Rode Award 2022 หมตเขตส่งเอกสารการสมัครไปที่ Email: asea-uninet@oead.at วันที่ 1 มีนาคม 2565
คุณสมบัติ
1. ผู้วิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา ดำเนินการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกในประเทศออสเตรีย (อย่างน้อย 1 สถาบัน) และมหาวิทยาลัยสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อย่างน้อย 1 สถาบัน) ต้องเป็นผลงานการวิจัยภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2017
2. แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ Junior, Senior, and Project-based in the framework of ASEA-UNINET
3. ผลงานโครงการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ร่วมกัน เป็นต้น
* มูลค่ารางวัลสูงสุด €4,500- (ค่าเดินทางและค่าที่พักระหว่างการวิจัย) ขึ้นกับประเภททุน
หมายเหตุ ค้นหาข้อมูลได้ที่ www.asea-uninet.org/scholarships-grants/call-for-bernd-rode-award
และติดต่อสอบถามได้ที่ Ms. Barbara Karahan, Email: barbara.karahan@oead.at
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว Mr. Sakditat Watanapak
E-mail ผู้ส่งข่าว ird@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 2 ธันวาคม 2564  ถึง   20 กุมภาพันธ์ 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว