Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 January 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 1569 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1569
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


วุฒิปริญญาตรี 22,000 บาท
วุฒิปริญญาโท 26,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการข้อมูล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ด้านการสอนและการจัดทำหลักสูตรทางด้านคอมพิวเตอร์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมทำงานขั้นพื้นฐาน และการใช้สื่อการสอนออนไลน์เพื่อการเรียนการสอน
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
5. มีบุคลิกภาพและจรรยาบรรณที่ดีเหมาะสมกับวิชาชีพครู
6. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. สอนรายวิชาเทคโนโลยี หรือรายวิชาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 16 คาบต่อสัปดาห์
2. สอนวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อาทิ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 2 คาบต่อสัปดาห์
3. สอนวิชากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมตามที่โรงเรียนกำหนด
4. วิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร สร้างสื่อการเรียนการสอน เอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. ทำงานวิจัยด้านการศึกษาต่างๆ ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากโรงเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
7. ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือที่โรงเรียนมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 14 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-251-3934
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 ธันวาคม 2564  ถึง   14 ธันวาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว