Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 1498 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 1498
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point หรือ Adobe Acrobat ได้ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้
- มีความรู้ในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
- มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบราชการ
- มีทักษะด้านการวิเคราะห์ ตัดสินใจ การจัดทำข้อมูลเสนอรายงาน
- มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
- มีความรู้ ความเข้าใจด้านการวางแผน บริหารจัดการ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีมนุษยสัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1.สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ทั้งระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาทำการ ณ สำนักงานคณบดี คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชั้น 2 อาคาร 14 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร.0-2649-5000 ต่อ 11315 หรือ 0-2260-2903 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวาสนา กิตติสัทโธ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 ตุลาคม 2564  ถึง   8 พฤศจิกายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว