Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5097

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5097 จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นั้น
บัดนี้การดำเนินการประกาศรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5097
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
01 นายกฤต พิริยชัชกุล
02 นางสาวศิโรนี โต๊ะสัน
03 นายกิตติ์พิสิธ ญาณกิตตินุกูล
04 นายนรา ขำคม
05 นายสุรศักดิ์ โจถาวร

ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังรายชื่อข้างต้น เข้ารับการสอบคัดเลือก ดังนี้

สอบวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564
รายละเอียด
เวลา 9.30 - 12.00 น.
-สอบข้อเขียน

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
- สอบสอน ประมาณ 10 – 15 นาที
- สอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบ ณ ห้องประชุมประชามติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์


วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ดังต่อไปนี้

1) จัดให้มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้าสอบทุกคนหากมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2) ให้ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าสอบ
3) ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบ
4) จัดที่นั่งสอบสำหรับผู้เข้าสอบสอบ โดยจัดที่ให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร
5) จัดให้มีแอลกอฮอล์เจลจัดเตรียมไว้หน้าห้องสอบ และผู้เข้าห้องสอบทุกคนจะต้องทำการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าห้องสอบทุกคน

หากไม่มาตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์
การประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.swu.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักวิชาการ
ผู้ส่งข่าว นัฎฐา
E-mail ผู้ส่งข่าว nuttha@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 8 ตุลาคม 2564  ถึง   26 ตุลาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว