Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2545
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
3. สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงานได้
4. มีทักษะการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
5. ถ้ามีประสบการณ์ในการทำระบบ ERP และระบบ e - GP ไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ
6. ถ้ามีประสบการณ์การทําโครงการบริการวิชาการ หรือโครงการ Start up หรือโครงการพิเศษ (ที่เกี่ยวกับการจัดหารายได้) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านการเบิกจ่าย และ/หรือการทําโครงการกับองค์กรภาคธุรกิจ
และการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 7 ตุลาคม 2564  ถึง   29 ตุลาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว