Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
1. นายณัฐดนัย คำนวน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 19-304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 09.30 น. – 11.30 น.

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: นางสาวกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445 หรือ kusumas@g.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาคณิตศาสตร์
ผู้ส่งข่าว น.ส.มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 4 ตุลาคม 2564  ถึง   16 ตุลาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว