Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดคณะพลศึกษาตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์)

ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
(ปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร)

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา

อัตราเงินเดือน
ตำแหน่งที่ 1 รายวันๆ ละ 720 บาท
ตำแหน่งที่ 2 รายวันๆ ละ 720 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งที่ 1 นักวิชาการศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการปฏิบัติงานสำนักงาน (Microsoft office) เป็นอย่างดี หากมีความสามารถในการจัดการและพัฒนาเว็บไซต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. มีเข้าใจและยอมรับในกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือกับส่วนงานต่างๆ
5. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงาน

ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน โปรแกรม Microsoft Word, Excel และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หากมีความสามารถด้านการจัดการสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการแก้ไขปัญหาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความเข้าใจในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
4. สามารถอุทิศเวลานอกเวลาทำการได้ เมื่อมีกิจกรรมของหน่วยงาน

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ดังนี้

7.1 ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร.02-649-5000 ต่อ 22511, 22520 หรือ 02-649-5769

7.2 ณ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์/โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15426


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 กันยายน 2564  ถึง   6 ตุลาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว