Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
(ปฏิบัติงานที่ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3. มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและเดินทางไปนอกพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมภาคสนามได้
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานสารบรรณ งานโต้ - ตอบหนังสือ และงานด้านบริหารและธุรการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสารบรรณ
1.1 ร่างและพิมพ์บันทึกข้อความเพื่อติดต่อกับหน่วยงานภายในศูนย์การจัดการหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายรับนิสิตใหม่ และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 ร่างและพิมพ์จดหมายเชิญอาจารย์พิเศษแต่ละภาคเรียน
1.3 ดำเนินการรับ - ส่ง เอกสารภายในคณะและหน่วยงานต่างๆ
2. งานตารางสอน
2.1 จัดทำแผนการเรียนของนิสิตแต่ละปีการศึกษา ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
2.2 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อลงเวลาการสอน
2.3 จัดวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียนลงตามวัน เวลาที่ได้ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน
2.4 จัดหาห้องเรียน และจัดตารางสอน
3. งานจัดโครงการ/กิจกรรมนิสิต
3.1 เขียนโครงการสัมมนาเพื่อขออนุมัติจากคณบดี
3.2 ติดต่อวิทยากร/ทำจดหมายเชิญ/ติดต่อสถานที่จัดสัมมนา
3.3 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบเกี่ยวกับกำหนดการ
3.4 จัดทำเอกสารประกอบการบรรยาย
3.5 ทำแบบประเมินผล แจก และวิเคราะห์ผลการประเมิน
4. งานงบประมาณ
จัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้แต่ละปีงบประมาณของศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5. งานรับนิสิตใหม่
5.1 ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่แต่ละปีการศึกษาทั้งหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
5.2 ประสานงานกับเกี่ยวกับงานรับนิสิตใหม่กับบัณฑิตวิทยาลัยเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ
เช่น การรับสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และการประกาศผลสอบ
5.3 ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในการส่งผลการตัดสินผลสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
6. งานข้อสอบและงานวิจัย
6.1 ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อนัดหมายการส่งข้อสอบปลายภาคเรียนแต่ละภาคเรียน พิมพ์ข้อสอบ ทำสำเนาข้อสอบตามจำนวนนิสิต ทำกระดาษคำตอบ
6.2 ดำเนินการจัดสอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
7. งานอื่นๆ
7.1 ถ่ายเอกสาร/โรเนียวดิจิตอล สำเนาเอกสารประกอบการเรียนแต่ละสัปดาห์
7.2 ให้บริการข้อมูลวิชาการกับนิสิตและบุคคลภายนอก, ประสานงานนิสิตเกี่ยวกับเวลาเรียน
ในแต่ละสัปดาห์, บริการข้อมูลเกี่ยวกับการรับสมัครนิสิตใหม่แต่ละปีการศึกษาให้ผู้สนใจทราบ
7.3 งานประชุม จัดทำวาระการประชุม พิมพ์รายงานการประชุม นัดประชุม จองห้องประชุม
การจัดเลี้ยงประชุม คณะกรรมการต่างๆ และให้บริการนิสิต
7.4 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สถานศึกษา
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
(กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่
ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ชั้น 9 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
โทร. 02-649-5000 ต่อ 11750

(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 กันยายน 2564  ถึง   6 ตุลาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว