Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์


ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
4. มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา
5. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การให้คำแนะนำนิสิตด้านการเรียน
การสอน การสอบรายวิชา การสอบวิทยานิพนธ์ การสำเร็จการศึกษาและเอกสารที่เกี่ยวข้องภายหลัง
สำเร็จการศึกษา
2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสามารถให้ข้อมูลหรืออธิบายขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการรับเข้า การศึกษาต่อ อำนวยความสะดวก แนะนำ ให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
3. ดูแลประสานงานการจัดตัวผู้สอนร่วมกับฝ่ายวิชาการของคณะ การจัดตารางสอน ตารางสอบ การวัดผลการศึกษา
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทางด้านการศึกษา หลักสูตร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนการบริการที่สนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
5. ดำเนินการเรื่องการสอบต่าง ๆ ของระดับบัณฑิตศึกษา ติดตามและรายงานผลการสอบต่อที่ประชุมคณะทำงาน
6. ดำเนินการเรื่องทุนการศึกษาภายในและภายนอก การขอทุน ติดตามทุน จัดสรรทุน รายงานทุน
การรับเงินทุนและบริหารเงินทุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
7. ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยในกรณีต่างๆ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เช่น
การสอบ การลาพัก การลาออก การขอคืนสถานภาพ การเปลี่ยนสถานภาพ การเทียบ/โอนหน่วยกิต
8. ดำเนินการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลงานของนิสิต
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 กันยายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 -2649 5000 ต่อ 11742

(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 กันยายน 2564  ถึง   30 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว