Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อนิสิตขอยื่น Exemption (SWU121-124) Exit-Exam และนำคะแนนเข้าระบบ Supreme ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนิสิตขอ Exemption Exit-Exam นำคะแนนเข้าระบบSupreme ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1.ขอ Exemption (การยกเว้นการเรียนวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไป SWU121,SWU122,SWU123,SWU124) โดยนิสิตจะได้ผลการเรียน S ในระบบ และผ่านการ Exit-Exam โดยอัตโนมัติ
2.ขอ Exit-Exam (การยกเว้นการสอบ SWU-SET ตอนที่เรียนระดับชั้นปีที่ 1 และ 3) เพื่อนำผลคะแนนภาษาอังกฤษมาตรฐานที่นิสิตยื่นมาเป็นหลักฐาน ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3.ขอนำคะแนนเข้าระบบSupreme ครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อนำผลคะแนนทั้ง 2 ครั้งใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (กรณีที่นิสิตไม่ได้สอบ SWU-SET ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้สอบ)
* หากมีปัญหา สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 094-5929014 *
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ
ผู้ส่งข่าว วรินทร์พร สุขเฟื่องฟู
E-mail ผู้ส่งข่าว varinporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 สิงหาคม 2564  ถึง   30 พฤศจิกายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว