Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 5103 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5103
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
3. มีความสามารถในการศึกษา การจัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุป รวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหา
เพื่อหาวิธีแก้อย่างเหมาะสม
4. มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดและความกดดัน รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย/
แผนของหน่วยงาน
5. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและพร้อมเรียนรู้งาน
7. มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสารบรรณของหน่วยงาน ลงทะเบียนรับ-ส่ง ออกหนังสือราชการ งานรับ-ส่งเอกสารของหน่วยงาน
2. งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร ดูแลจัดเก็บเอกสารรับ-ส่ง ของหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่และ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปราชการของหน่วยงาน
4. ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณในการไปราชการของหน่วยงาน
5. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการไปราชการของหน่วยงาน
6. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของหน่วยงาน
7. จัดทำบันทึกการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8. จัดทำรายงานและหรือสรุปสาระสำคัญของการประชุมให้ผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย
9. ติดตามผลการดำเนินงานตามที่หารือในที่ประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย
10. จัดเอกสารการประชุมให้เป็นระเบียบง่ายต่อการสืบค้นในการอ้างอิง
11. จัดทำประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน เช่น ข่าวประกาศ, จุลสารออนไลน์ เป็นต้น
12. ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการบริการวิชาการของหน่วยงาน
13. ปฏิบัติงานเลขานุการ เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอ
ที่ประชุม จัดทำหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
14. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
15. จัดเตรียมเอกสารทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนที่ได้รับมอบหมาย
16. ดูแลงานจัดเลี้ยงรับรองการประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้
ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทร. 02-649-5000 ต่อ 15559
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 13 สิงหาคม 2564  ถึง   16 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว