Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 September 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทุนการศึกษา

รับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 16 ทุน

จุดประสงค์เพื่อให้นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ได้เพิ่มประสบการณ์ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำกลับมาพัฒนาการเรียน และเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบข่าว โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะ/วิทยาลัยต้นสังกัด ไปยังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ทั้งนี้ ขอให้ใบสมัครและเอกสารมาถึงส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว ศักดิ์ศิรินทร์
E-mail ผู้ส่งข่าว saksirin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กันยายน 2564  ถึง   30 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว