Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7-2526 คณะสังคมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2526 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
001 นางสาวปิยนันท์ อรรถสงเคราะห์
004 นางสาวภัทร์นฤน สุขประเสริฐ
005 นางสาวพรนภา นนพละ
008 นางสาววิชญาพร เฉลิมพงศ์
009 นายฐิติโชติ ปัญญาศรีวินิจ
012 นางสาวภารดี สมบูรณ์พร
014 นางสาวอนัญญา แทนศิริ
016 นางสาวปวีณา ศิลาสุวรรณ
ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้น ณ ห้องประชุมอนันต์ เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว กัญญาภัค ชุมสกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว kunyapak.j@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 กันยายน 2564  ถึง   16 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว