Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4683 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4683
สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 27,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หรือหลักสูตรและการสอน
(เน้นการสอน/วิจัยวิชาคณิตศาสตร์) หรือ
2. กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หรือหลักสูตรและการสอน
(เน้นการสอน/วิจัยวิชาคณิตศาสตร์) ซึ่งอยู่ระหว่างการทำปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์/วิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่ได้รับการบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ หรือหลักสูตรและการสอน
(เน้นการสอน/วิจัยวิชาคณิตศาสตร์) และ
4. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตรศึกษา หรือคณิตศาสตร์
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
6. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่
ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
6.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
6.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
6.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
6.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
6.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15517

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 กันยายน 2564  ถึง   14 ตุลาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว