Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 September 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการฝ่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งทีว่าง) จำนวน 1 คน
โดยผู้สนใจสามารถยืนแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 - วันที่ 13 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ) ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 สิงหาคม 2564  ถึง   13 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว