Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 September 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2564 - 3 กันยายน 2564 ภายในเวลา 15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-942-8131
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 สิงหาคม 2564  ถึง   3 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว