Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5846 สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5846
สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


อัตราเงินเดือน
วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 27,600 บาท
วุฒิปริญญาโท 27,600 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการออกแบบแฟชั่น นวัตกรรมการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในสถาบันอุดมศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษา ในระดับปริญญาเอก ทางด้านการออกแบบแฟชั่น นวัตกรรมการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรองและต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านการออกแบบแฟชั่น นวัตกรรมการออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง และต้องศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย และต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด
4. มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม ด้านสิ่งทอภูมิปัญญาไทย
5. มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือผลงานสร้างสร้างสรรค์ด้านสิ่งทอที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย 1 รายการ
6. มีประสบการณ์การทำงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรม หรืองานสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่เกี่ยวข้องกับการนำปัญหาอุตสาหกรรมมาหาแนวทางการแก้ไข หรือการสร้างนวัตกรรมใหม่
7. มีประสบการณ์ในการทำงานในองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการพาณิชย์ในการแสดงสินค้านานาชาติ (International trade fair) ให้ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ
8. มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์เชิงภูมิปัญญาไทย ตามแนวคิด Intangible Cultural Heritage (ICH) หรือผลิตสิ่งทอภูมิปัญญาไทยสู่สากล
9. มีประสบการณ์การแสดงผลงานในนิทรรศการในระดับนานาชาติที่เป็นการแสดงผลงานของตนเอง
10. มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัย (อาจารย์พิเศษ) อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 ปี
11. มีทักษะการใช้เครื่องมือการทอผ้าและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตสิ่งทอ
12. มีเครือข่ายกับต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
13. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
13.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
13.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
13.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
13.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
13.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
13.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
13.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 7 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 12891-2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 สิงหาคม 2564  ถึง   9 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว