Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) (พนักงานผ่าและรักษาศพ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

ตำแหน่งพนักงานบริการ (พนักงานผ่าและรักษาศพ) จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่มีคุณวุฒิ หรือสำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
2. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
3. มีความสามารถในการขับรถตู้และรถอื่นๆได้เป็นอย่างดี
4. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับและฉีดน้ำยาเข้าร่างผู้บริจาคอุทิศร่างกายที่เสียชีวิต
2. ขน - ย้ายร่างอาจารย์ใหญ่จากหน่วยงานภายนอกมาที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
3. ขน - ย้ายร่างอาจารย์ใหญ่จากบ่อดองขึ้นห้องเรียนปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์
4. ดูแลรักษาสภาพอาจารย์ใหญ่ (เตรียมน้ำยาสำหรับทาร่างอาจารย์ใหญ่เพื่อป้องกันเชื้อรา)
5. ดูแลและเตรียมอุปกรณ์ในห้องแลป ได้แก่ สิ่ว, เลื่อยธรรมดา, ฆ้อน, เลื่อยไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
6. ตรวจเช็คและจัดเก็บอุปกรณ์การสอนในห้องแลป ให้เรียบร้อยครบถ้วน หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้น
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ในบางครั้ง
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานประจำที่รับผิดชอบ เช่น ขับรถตู้ไปรับร่างผู้บริจาคร่างกายที่เสียชีวิต

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือโทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 สิงหาคม 2564  ถึง   16 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว