Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 September 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศ เรื่อง การยืนเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

การยืนเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่ม พนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์ให้บริษัทประกันชีวิต ยื่นเสนอราคาการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย ในรอบกรมธรรม์
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
โดยมีข้อมูลเงื่อนไข และวิธีดำเนินการ ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 สิงหาคม 2564  ถึง   3 กันยายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว