Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พร้อมดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมติ คณะรัฐมนตรี
สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิต

ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
จากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ
• ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
• ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30%
• ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10%

*ในส่วนของนิสิตที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษามาแล้ว จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่าง ผ่านบัญชีของนิสิต

*ในกรณีที่นิสิตยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ในยอดเงินที่ได้ทำการหักส่วนลดแล้ว

"โดยรายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง"
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 กรกฎาคม 2564  ถึง   31 ตุลาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว