Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 September 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทั่วไป

ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้รับสมัครคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565 และมีผู้มายื่นซองใบเสนอราคา ไปแล้ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า ร้านครุยสุกัญญา โดย นายอดิศักดิ์
ขวเมธี เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาว งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565 ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับคัดเลือกไปทำสัญญาให้บริการเช่า/ตัด เสื้อครุย ชุดสูท และชุดข้าราชการปกติขาวงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563 - 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 20 กรกฎาคม 2564  ถึง   20 สิงหาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว