Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1) 7 - 6287 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6287
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี หรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
2. สามารถรวบรวมข้อมูลทางวิชาการนํามาดัดแปลง จัดทําบทบรรยายเพื่อผลิตสื่อ และเผยแพร่ในรูปแบบของโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆได้
3. สามารถบันทึกภาพวิดีโอและภาพนิ่ง พร้อมใช้อุปกรณ์บันทึกเสริมต่างๆ ได้
4. สามารถผลิตสื่อวิดิทัศน์ ตัดต่ออวีดีทัศน์ได้เป็นอย่างดี และประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล
เพื่อการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพแก่ผู้เรียนสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีประสบการณ์หรือมีความเข้าใจ ในด้านการดูแลและบริหารสื่อ New Media Website, Social media, interactive media โดยเฉพาะการใช้สื่อ New Media เพื่อนำมาวางแผนการสื่อสารออนไลน์
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมกราฟิกได้เป็นอย่างดี (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effect) และโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word/ Excel/ Power Point/ Internet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
7. มีความคิดสร้างสรรค์ รักในงานออกแบบ สามารถใช้โปรแกรมงานออกแบบได้เป็นอย่างดี
8. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
9. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
8. หนังสือรับรองการผ่านงาน/ฝึกงาน (ถ้ามี)
9. ขอให้แนบผลงานการผลิตสื่อวีดิทัศน์ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 - 19 กรกฎาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทร. 02-649-5000 ต่อ 17600 และ 17612


หมายเหตุ
ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ https://news.swu.ac.th/doc/application_form.pdf
หรือ เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) ที่ supimchanok@g.swu.ac.th
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้อีเมลข้างต้น
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 มิถุนายน 2564  ถึง   19 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว