Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 August 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง (2) 7 - 1742 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง (2) 7 - 1742 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การรับสมัคร เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้


เลขประจําตัวสอบ 001 นางสาวภัทริน โมรา
เลขประจําตัวสอบ 002 นายวริศ คุโณปการวงศ์
เลขประจําตัวสอบ 003 นางสาวปัทมาสน์ รัตนอุดม
เลขประจําตัวสอบ 004 นางสาวกุลนันทน์ วีรณรงค์กร
เลขประจําตัวสอบ 005 นายธันฐกรณ์ นิตยะ
เลขประจําตัวสอบ 006 นางสาวธนาภา นุ่มพิไล
เลขประจําตัวสอบ 007 นายทศพร สุวรรณเรือง
เลขประจําตัวสอบ 008 นายอานนท์ ขําแก้ว
เลขประจําตัวสอบ 009 นายนฤเบศ หล่อวณิชไพศาล

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นรับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระบบ google meet) ใช้เวลาท่านละประมาณ 30 นาที โดยเรียงลําดับจากเลขที่สมัครสอบ 001 - 009 ตามลําดับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวผุสดี บำรุงกิจ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27074
E-mail : pusadeeb@g.swu.ac.th

นางสาวสุพัตรา จรัสอรุณฉาย
โทร. 02-649-5000 ต่อ 27084
E-mail : supattraj@g.swu.ac.th
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว ณัฐกาญจน์ ไชยสมบูรณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว engswu@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 กรกฎาคม 2564  ถึง   30 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว