Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0898
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. บริหารจัดการ พัฒนาเว็บไซต์ ดูแลฐานข้อมูล หรือโปรแกรมได้
2. ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แก่บุคลากร และนิสิตของภาควิชาได้
3. ดูแลตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายของเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ของภาควิชาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้
4. ให้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์เชื่อมต่อ และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของภาควิชาได้
5. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และสถานที่เรียนสำหรับห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ของภาควิชาให้พร้อมใช้งาน
6. ดูแลจัดการและควบคุมการเข้าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ของนิสิตที่ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบความเรียบร้อยหลังใช้งาน
7. ประกอบ ซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้
8. ศึกษาแนะนำเทคนิคใหม่มาใช้ในการพัฒนาระบบงานในภาควิชาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9. ประสานงานด้านระบบสารสนเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
10. เผยแพร่วิทยาการ/เทคนิคใหม่ แก่บุคลาการ และนิสิตได้
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
งานในโครงการต่างๆ ของภาควิชาคณิตศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์
1. ดำเนินการจัดโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ร่วมเป็นคณะทำงาน/คณะกรรมการในโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กรกฎาคม 2564  ถึง   20 สิงหาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว