Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 September 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

การนำเสนอผลงาน The 3rd BAs National Conference 2021 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)

-คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักวิจัย และผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ และการนำเสนอผลงาน
The 3rd BAs National Conference 2021
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน)
ภายใต้หัวข้อ “Business Transformation: Social Challenges”
วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ในรูปแบบออนไลน์
https://bas.swu.ac.th/conference2021
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว จีระบุญ
E-mail ผู้ส่งข่าว jeraboon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กรกฎาคม 2564  ถึง   9 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว