Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 2880 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2880
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถในงานธุรการ งานสารบรรณ งานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผน
3. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ และนำเสนอข้อมูลของหน่วยงานผ่านสื่อประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ Facebook และสื่อ Digital อื่นๆ
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6. มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ Facebook และสื่อ Digital อื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินการระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดำเนินการด้านงานธุรการ สารบรรณ
2. ดำเนินการด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา งานแผนของหน่วยงาน
3. วางแผน และจัดระบบการให้บริการสารสนเทศของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ
4. ออกแบบ และนำเสนอข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งติดตาม รายงานความเคลื่อนไหวการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนทางอินเตอร์เน็ต ร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของหน่วยงาน
5. ดูแลและสำรองข้อมูล Website ของหน่วยงาน จัดสรรพื้นที่ และควบคุมการใช้งานระบบ E-Learning ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเรียบร้อยติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานต่างๆ ระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชนทางอินเตอร์เน็ต
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร อาคารอำนวยการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 2-7175 (หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้ามาทางอีเมล aiswu@g.swu.ac.th หรือทางไปรษณีย์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเข้ามาสมัครได้)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กรกฎาคม 2564  ถึง   30 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว