Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 August 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ "จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ" วันที่ 28 มิ.ย. 2564

ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
"จุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพ"

ร่วมรับฟังการบรรยาย และส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมกิจกรรม
“ประกวดนวัตกรรมสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ ในยุค new normal”
ในวันที่ วันที่ 28 มิถุนายน 2564

เวลา 09.00 – 10.00 น.
บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในยุค new normal”
โดย รศ.ดร.รัมภา บุญสินสุข คณบดีคณะกายภาพบำบัด มศว

เวลา 10.00 – 11.00 น. เสวนาอภิปรายในหัวข้อ “แนวทางนวัตกรรมสุขภาพ หลังวิกฤติ covid-19”
โดยทีมวิทยากร พ.ญ.อรรัตน์ จันทร์เพ็ญ
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก)
ดร.ธงชัย กูบโคกกรวด
(หัวหน้าห้องปฏิบัติการนาโนเวชสำอางค์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ)
อ. ดร.ธีระศักดิ์ จันทร์วิเมลือง
(หัวหน้าสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว)

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/7WHDxdo85zC9Gq2d9

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 27 มิถุนายน 2564
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ถึง 23 กรกฎาคม 2564
(ไม่มีค่าลงทะเบียน)

ดูรายละเอียดการส่งผลงาน และกำหนดการได้ที่ http://healthsci.swu.ac.th/node/1059
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 มิถุนายน 2564  ถึง   27 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว