Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 August 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

สัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 7

โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564
(Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) Innovative Teaching and Learning in Digital Age
(นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล)
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ออนไลน์ผ่าน ZOOM "
-- มาร่วมพัฒนาเป็นผู้สอนในโลกยุคดิจิทัลด้วยกัน --
ช่องทางสอบถามข้อมูล
1. http://sotl7.ilc.swu.ac.th
2. https://www.facebook.com/sotl7conference
3. LINE Official: @938zmlpz
หรือคลิก https://lin.ee/61UXlkf

22 ก.ค. 64

08:30-
16:30

อบรม: โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ.2564
(Scholarship of Teaching and Learning: SoTL7) Innovative Teaching and Learning in Digital Age
(นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล)
ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ออนไลน์ผ่าน ZOOM
 12003

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ผู้ส่งข่าว จาริณี มาเวหา
E-mail ผู้ส่งข่าว jarineem@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 มิถุนายน 2564  ถึง   21 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว