Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 June 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-6719 สังกัดสำนักวิชาการสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว
จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. นางสาวนราทิพย์ ปฐมวัฒน
2. นางสาวภทรฤน พงษ์ประสิทธิ์

กำหนดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น.
โดยสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่าน ZOOM ทั้งนี้ วิทยาลัยจะแจ้งรหัสการเข้า ZOOM ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทราบก่อนวันสัมภาษณ์

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามรายชื่อข้างต้น ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 6495000 ต่อ 12891-2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผู้ส่งข่าว พิลาสลักษณ์ ลือเลิศ
E-mail ผู้ส่งข่าว pilasluk@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 มิถุนายน 2564  ถึง   15 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว