Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 June 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตใหม่

กำหนดการจองห้องพัก ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตรหัส 64 (นิสิตใหม่)
ผ่านทางเว็บไซต์จองห้องพัก https://dormapp.swu.ac.th
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ใช้บริการตามวันเวลาที่กำหนดครับ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนกิจการหอพักนิสิต
ผู้ส่งข่าว ส่วนกิจการหอพักนิสิต
E-mail ผู้ส่งข่าว duangjitm@g.swu.ac.h
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 มิถุนายน 2564  ถึง   8 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว