Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4033 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4033
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ อ่าน/เขียน/แปล ภาษาอังกฤษได้ สามารถส่งผลคะแนนวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC TOFEL CU-TEP ฯลฯ (ถ้ามี)
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point การสืบค้นข้อมูล Internet และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
4. มีความรู้ความเข้าใจในประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน การสื่อสาร การนําเสนอและการทํางานเป็นทีมได้อย่างดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โทร.0 2649 – 5000 ต่อ 16079
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 มิถุนายน 2564  ถึง   22 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว