Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 June 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร เปิดรับอาสาสมัคร ผู้ที่มีอาการปวดเข่า/ข้อเข่าเสื่อม

คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัย "การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ของการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยการรักษาทางกายภาพบำบัดและการรักษาด้วยยา"

--------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย: เพื่อวิเคราะห์ต้นทุน ประสิทธิผลทางเศรษฐศาสตร์ของโรคข้อเข่าเสื่อม โดยวิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด และ การรักษาด้วยยา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย
1. ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมหรือบุคคลที่กำลังก้าวสู่วัยผู้สูงอายุ มีความรู้ความเข้าใจในโรคข้อเข่าเสื่อม ทำให้เกิดการตระหนักรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลรักษาเข่าของตนเองด้วยวิธีการที่เหมาะสม
2. ทำให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบวิธีการรักษา เพื่อพัฒนาไปสู่ระบบฐานข้อมูลการรักษาที่ดีขึ้น
3. ทำให้ทราบความคุ้มค่าทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพ

คุณสมบัติอาสาสมัคร
- เป็นผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม อายุ 55 ปี ขึ้นไป
- มีอาการปวดเข่า
- ทำการรักษาโดยวิธีการทางกายภาพบำบัด
- สามารถเดินทางมาติดตามการรักษา ณ คลินิกกายภาพบำบัด มศว ประสานมิตร ได้

———————————————————————
เมื่อเข้าร่วมโครงการวิจัย
ท่านจะได้รับความรู้ คำแนะนำในการป้องกัน และรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมที่เหมาะสม จากนักกายภาพบำบัด

สอบถามข้อมูล สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp526g_qToj6x7izFc1H5ny6PqSj_D7W5kO6K5dQbA8-HA0Q/viewform
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน คณะกายภาพบำบัด
ผู้ส่งข่าว ศุภลักษณ์ ฉายากุล
E-mail ผู้ส่งข่าว supalux@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 21 พฤษภาคม 2564  ถึง   21 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว