Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 2686 สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10 - 9) 7 – 2686
สังกัดภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 10,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. มีวินัย สุขุม รอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีความรู้เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ
6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. รับผิดชอบการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน
2. รับผิดชอบการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
3. รับผิดชอบงานบริการวิชาการของภาควิชา
4. รับผิดชอบงานด้านวัสดุและครุภัณฑ์
5. รับผิดชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
6. รับผิดชอบงานอาคารสถานที่
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5 และสามารถส่งใบสมัครมาทางไปรษณีที่ งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ (สมัครงาน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายกตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 **ส่งเอกสารใบสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดโดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ**
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 พฤษภาคม 2564  ถึง   17 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว