Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 570 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง มีความรับผิดชอบกระตือรือร้น
4. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
5. เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 ประสานงานจัดทําหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
4.2 ประสานงานการจัดสอบประมวลความรู้ ของคณะแพทยศาสตร์ และการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
4.3 ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการสอบของแพทย์ที่สําเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
4.4 ประสานงานการจัดโครงการบริการวิชาการของงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
4.5 ดําเนินการเกี่ยวกับแพทย์ผิดสัญญาชดใช้ทุน
4.6 ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับรายวิชาเลือกของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4 - 5 - 6
4.7 ประสานงานและติดตามผลการประเมินรายวิชาเลือกของนิสิตแพทย์ชั้นที่ 4 - 5 - 6
4.8 ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดสอบระหว่างหน่วยงาน
กับภาควิชา
4.9 ประสานงานเอกสารต่าง ๆ ของงานแพทยศาสตรศึกษาและบริการการศึกษา
4.10 อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5 และสามารถส่งใบสมัครมาทางไปรษณีที่ งานทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ (สมัครงาน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายกตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 **ส่งเอกสารใบสมัครตามระยะเวลาที่กำหนดโดยถือตราประทับไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ**
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 พฤษภาคม 2564  ถึง   8 มิถุนายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว