Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 2550 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2550
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 14,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office
3. มีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาวิธีแก้
อย่างเหมาะสม
4. มีประสบการณ์ทำงานการให้บริการ
5. มีความรับผิดชอบ รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน
6. มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงานและพร้อมเรียนรู้งาน
8. มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
9. สามารถทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสารบรรณของหน่วยงาน ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์จดหมายราชการ บันทึกข้อความ เอกสารต่างๆ
2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง ออกหนังสือราชการ, งานรับ - ส่งเอกสารของหน่วยงาน/คณะศึกษาศาสตร์
3. จัดพิมพ์และนำส่งเอกสาร ดูแลจัดเก็บเอกสารรับ - ส่ง ของหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่ทั้งในระบบ manual และในระบบคอมพิวเตอร์
4. จัดทำฐานข้อมูลของบุคลากร และฐานข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ
5. ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ เช่น จดหมายเชิญประชุม เตรียมเอกสารการประชุม เตรียมการสำหรับการประชุม พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
6. จัดทำข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่ทั้งในระบบ manual และในระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการตรวจเช็ค พัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงาน
7. เก็บรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่ติดต่อประสานงานการจัดเลี้ยง ดูแลจัดเลี้ยง งานสัมมนา โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
9. ปฏิบัติงานและประสานงานโครงการบริการวิชาการของหน่วยงาน เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก
10. จัดเตรียมประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
11. ดูแล บำรุงรักษา จัดเก็บของเล่น เพื่อให้สามารถใช้งานได้
12. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
13. เปิด - ปิด อาคารคณะศึกษาศาสตร์
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15559

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 เมษายน 2564  ถึง   27 พฤษภาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว