Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7-3929 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา


ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-3929
สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา


อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี 20,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1..สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี
2. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
3. จัดทำข้อมูลจำนวนนักเรียน ระยะ 5 ปี ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
5. จัดทำประมาณการรายรับเงินรายได้ประจำปี
6. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
7. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
8. จัดทำรายงานประจำปี (Annual Report)
9. จัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (AS-EdPEx)
10. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กร (AS-EdPEx)
11. รายงานการประเมินตนเอง (AS-EdPEx)
12. จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา (AS-EdPEx)
13. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
14. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ติดต่องานบุคคล ณ อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27602
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 เมษายน 2564  ถึง   14 พฤษภาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว