Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่ง (1) 7-5096 และเลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5097

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5096 จำนวน 1 ตำแหน่ง และเลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5097 จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัดสำนักวิชาการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย นั้น บัดนี้การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ดังนี้
1) ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5096
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
01 นางสาวธิดารัตน์ ผลพิบูลย์
02 นายพชรพล อินททุเวศ

2) ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-5097
เลขประจำตัวสอบ ชื่อ – สกุล
01 นายสุรชัย ทุหมัด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการคัดเลือก ในวันและเวลา ดังนี้

สอบวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 รายละเอียด สถานที่สอบห้องประชุมประชามติ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

เวลา 09.00 น.– 12.00 น.
สอบข้อเขียน
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
- สอบสอน ประมาณ 10 – 15 นาที
- สอบสัมภาษณ์

การประกาศผล ทางเว็บไซต์ www.swu.ac.th หัวข้อข่าวรับสมัครงาน หากไม่มาตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผู้ส่งข่าว นัฎฐา
E-mail ผู้ส่งข่าว nuttha@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 5 เมษายน 2564  ถึง   20 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว