Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7-2537 (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในวันอังคาร ที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้
- ผู้เข้าสอบลำดับที่ 001 - 016 สอบห้อง 11-503 อาคารคณะสังคมศาสตร์
- ผู้เข้าสอบลำดับที่ 017 - 032 สอบห้อง 11-504 อาคารคณะสังคมศาสตร์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว กัญญาภัค ชุมสกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว kunyapak.j@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 เมษายน 2564  ถึง   20 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว