Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

โครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021)

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร จัดโครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-AI SWU : AI Research and Innovation Expo 2021 "นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี" ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ณ ห้อง ศร 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

โดยมีกิจกรรม ดังนี้ - ประกวดนวัตกรรม (Pitching the idea)
- การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
- การบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 - 649 - 5000 ต่อ 27181
URL : https://www.facebook.com/AI-Research-Innovation-Expo-2021-103941541770679

7 เม.ย. 64

08:45-
16:30

นิทรรศการ: 

โครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021)

ห้อง ศร 101 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 27169
8 เม.ย. 64

08:45-
16:30

นิทรรศการ: โครงการนิทรรศการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ (AI Research & Innovation Expo 2021)


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผู้ส่งข่าว มณีนิล เกตุแก้ว
E-mail ผู้ส่งข่าว maneenil@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 มีนาคม 2564  ถึง   8 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว