Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5445

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เลขประจำตำแหน่ง (1)7-5445
วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีกาฬสินธุ์
รายชื่อดังนี้
1.นางสาวภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาด
2.นายสุวิทย์ ฝ่ายสงค์
3.นางพงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
ผู้ส่งข่าว วรรณวิสา บุญทองงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว wanwisa_1979@hotmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 31 มีนาคม 2564  ถึง   8 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว