Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1053 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1053
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ เคมี เคมีเทคนิค ชีววิทยา ชีวเคมี จุลชีววิทยา ฟิสิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมเคมี
2. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
3. มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง หรือมีประสบการณ์ในการทำงานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. มีวิจารณญาณปฏิภาณไหวพริบ และความละเอียดรอบคอบ
7. ปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการวิจัย งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (โดยปฏิบัติงานประจำ ณ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายระเอียดดังเอกแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือโทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 เมษายน 2564  ถึง   30 เมษายน 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว